Захиргаа, санхүүгийн алба нь хүний нөөц болон хөдөлмөрийн харилцаатай холбоотой үйл ажиллагааг хууль тогтоомжийн дагуу зохион байгуулах, ажилтнуудын чадавхийг бэхжүүлэх, ажиллах нөхцөл, нийгмийн баталгааг хангах, хүрээлэнгийн төсвийг боловсруулах, батлуулах хуваарилах, гүйцэтгэлийг хангах, тайлагнах, аж ахуй, санхүүгийн менежментийг хариуцах, хүрээлэнгийн архив болон албан хэрэг хөтлөлт, өдөр тутмын хэвийн үйл ажиллагааг хангахад чиглэсэн үндсэн чиг үүргийг хэрэгжүүлдэг.

  • Захирал – АУ-ны доктор, дэд профессор Л.Тулгаа
  • Эрдэмтэн нарийн бичгийн дарга – АУ-ны доктор Б.Батболд
  • Ахлах нягтлан бодогч- Б.Оюунжаргал
  • Хүний нөөцийн ажилтан- З.Дэжидмаа
  • Мэдээлэл технологийн ажилтан- Г.Батнасан
  • Архивч-нярав- Г.Гансүх
  • Жолооч- Б.Ганбат
  • Үйлчлэгч- Н.Норпилмаа