ХЭРЭГЖҮҮЛСЭН БА ХЭРЭГЖҮҮЛЖ БУЙ ТӨСӨЛ

“Монгол хүний ийлдэсэнд пепсиногенийг тодорхойлж ходоодны хавдрыг эрт илрүүлэх нь” сэдэвт суурь судалгааны төсөл 2018-2020

Төслийн удирдагч: АУХ-н захирал АУ-доктор, дэд профессор П.Эрхэмбулган

·         “Улаан хоолой, ходоодны хавдрын тархалт, түүнд нөлөөлж буй эрсдэлт хүчин зүйлийн судалгаа“ сэдэвт шинжлэх ухаан, технологийн захиалгат төсөл    2017-2019

Төслийн удирдагч:АУХ-н ЭНБД, АУ-доктор, дэд профессор Л.Тулгаа

·         “Ходоодны хожуу үеийн хорт хавдрын эрсдлийн судалгаа” сэдэвт суурь судалгааны төсөл 2017-2018

Төслийн удирдагч: АУХ-н ЭНБД, АУ-доктор, дэд профессор Л.Тулгаа

·         “Зүрхний нээлттэй мэс засал ба системийн үрэвслийн хариу урвал” сэдэвт суурь судалгааны төсөл 2013-2016

Төслийн удирдагч:Академич Н.Баасанжав

·         Зүрхний ишеми өвчний үеийн өөх тосны өөрчлөлт ба бусад эрсдэлт зүйлсийн тархалтын судалгаа” сэдэвт суурь судалгааны төсөл 2016-2018

Төслийн удирдагч:АУ-ны доктор Б.Содгэрэл

·         “Монгол хүн амын дунд булчин хатангирших хажуугийн хатуурал өвчний өвчлөл, тархалт, нас баралт, шалтгаан хүчин зүйлс, молекул-генетикийн зарим шинж байдал” сэдэвт суурь судалгааны төсөл, 2015-2017

Төслийн удирдагч: Я. Эрдэнэчимэг- АУ-ны доктор, ЭШТА

·         “Тархины ишемийн харвалтын клиник-эпидемиологийн шинж байдал, онцлог ( эмнэлзүйн дэд хэвшинжүүд, эрсдэлт хүчин зүйлс, эмгэг жам, эмчилгээний орчин үеийн зарчим)” сэдэвт ШУТТөсөл, 2016-2018

Төслийн удирдагч: Б.Мөнхбат- АШУ-ны доктор, профессор

·         “Улаанбаатар хотын хүн амын дундах тархины харвалтын регистр судалгаа – өвчлөл, нас баралтын тархвар зүйн мониторинг аргыг туршин нэвтрүүлэх”сэдэвт ШУТТ, 2018-2020

Төслийн удирдагч: Б.Чимэглхам – АУ-ны доктор

·         Дэвшилтэт технологийг хөгжүүлэх дэд хөтөлбөрийн хүрээнд хэрэгжүүлсэн судалгааны төсөл: “Монгол угсаатны LDLR генийн хэв шинж, ангиотензиногены ген, PSORS1 генүүд даралт ихсэх, судас хатуурах, арьсны эмгэгт нөлөөлөх нь”

·         Дэвшилтэт технологийг хөгжүүлэх дэд хөтөлбөрийн хүрээнд хэрэгжүүлсэн судалгааны төсөл: “Биеийн хэв шинжболон нийтлэг тохиолддог олон угшилт өвчин эмгэгийг нөхцөлдүүлэгч ген, геномын хэсгийн судалгаа”

Монголын Мянганы Сорилтын Сангаас санхүүжүүлсэн Эрүүл Мэндийн Төслүүд 2010-2012:

·         Цусны даралт ихсэх өвчний зарим эрсдэлт хүчин зүйлсийн судалгаа

·         ВитаминД болон зүрх судасны өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх нь судалгаа

Дэлхийн Эрүүл Мэндийн Байгууллагаас санхүүжүүлсэн төсөл 2012-2013:

·         Монгол насанд хүрэгчдийн дунд Д витамин болон зарим бичил элементүүдийн түвшинг тодорхойлох судалгаа

Азийн Хөгжлийн банкнаас санхүүжүүлсэн төсөл 2015-2017

·         Өрхийн Эрүүл Мэндийн Төвийн Лабораторийн оношзүйн тусламжийн сэтгэл ханамжийн судалгаа (2015)

·         Азийн Хөгжлийн Банк, Боловсролын Шинэчлэлийн Төслийн  санхүүжилтээр хэрэгжүүлсэн “Хепатитын В, Дельта вирүсийн хавсарсан халдвар ба HLA полиморф хэлбэршил” сэдэвт судалгаа(2015-2017)

БСШУ-ны сайдын “Залуу судлаачийн грант”-аар хэрэгжүүлсэн төслүүд: 2010-2012

·         Говь-Алтай аймгийн хүн амын дунд тохиолдох удамшлын невропатийн судалгаа

·         Хеликобактер пилоригийн цэвэр өсгөвөр гарган антибиотик мэдрэг чанарыг тодорхойлсон нь

СҮҮЛИЙН 10 ЖИЛД ХЭРЭГЖҮҮЛЖ ДУУССАН БОЛОН ХЭРЭГЖҮҮЛЖ БУЙ ТӨСЛҮҮД

2005-2007 он

  1. “Монгол орны нөхцөлд тархины харвалтыг үүсгэх өндөр халгаат хүчин зүйлсийг тогтоож, тархины харвалтыг хүн амын дунд бууруулах загвар боловсруулах”(төслийн удирдагч, АШУ-ы докторД.Баасанжав)
  2. “Том ба титэм судасны эмгэгийн судалгаа” (төслийн удирдагч, академич, АШУ-ы доктор Н.Баасанжав)
  3. “Монгол угсаатны LDLR генийн хэв шинж, ангиотензиногены ген, PSORS 1 генүүд даралт ихсэх, судас хатуурах, арьсны эмгэгт нөлөөлөх нь” (төслийн удирдагч, АШУ-ы доктор Б.Мөнхбат)
  4. “Элэгний биотрансформацийн эмнэлзүйн судалгаа” (төслийн удирдагч, академич, АШУ-ы доктор Б.Цэрэндаш)
  5. “Хорт хавдрын эрт илрүүлэлт, эдийн засгийн үр ашгийн судалгаа, сэргийлэх арга зам” (төслийн удирдагч, АУ-ы доктор Д.Авирмэд)

2008-2010 он

  1. “Монгол орны хүн ам дахь зүрх судасны тогтолцооны өвчлөл, давтамж, нас баралт, нөлөөлөх хүчин зүйлс, байгаль газар зүйн тархалт” (төслийн удирдагч, академич,АШУ-ы доктор, профессор Н.Баасанжав)
  2. “Хоол боловсруулахэрхтэний зарим эмгэгийн үеийн нян хямрал (дисбактериоз)-ын судалгаа” (төслийн удирдагч, академич, АШУ-ыдоктор Б.Цэрэндаш)
  3. “Монгол орны хөдөөгийн хүн амын дунд эпилепси, мэдрэлийн удамшлын болон түгмэл хатуурлын өвчнүүдийн тархалт, эмнэл зүйн хэлбэрүүд, шалтгаан, хүчин зүйлс, эмчилгээ, урьдчилан сэргийлэлт” (төслийн удирдагч, АШУ-ы доктор, профессор Д.Баасанжав)

2010-2012 он

  1. “Улаан хоолой, ходоод, умайн хүзүүний хорт хавдрын эрт илрүүлэлтийг сайжрүүлах, эрхтэн хамгаалах эмчилгээний аргыг практикт нэвтрүүлэх” (төслийн удирдагч, АУ-ы доктор, профессор Д.Авирмэд)
  2. “Нойр булчирхайн зарим эмгэгийн оношлогоог боловсронгуй болгох асуудал” (төслийн удирдагч, академич, профессор Н.Баасанжав)

2010-2012 он

  1. “Биеийн өндөр болон гавал доторх артерийн аневризмыг нөхцөлдүүлэгч ген, геномын хэсгийн судалгаа” (төслийн удирдагч, АШУ-ы доктор, профессор Б.Мөнхбат)
  2. “Липидийн солилцооны өвчнүүд, тэдгээрийн эмнэл зүйн болон молекул биологийн судалгаа” (суурь судалгааны удирдагч АУ-ы доктор Л.Содномцогт)
  3. “Хемохроматозын молекул биологийн судалгаа” (суурь судалгааны удирдагч, Академич, АШУ-ы доктор, профессор Б.Цэрэндаш)

2011-2013 он

  1. “Мэдрэлийн зонхилон тохиолдох эмгэгийн молекул генетикийн судалгаа” (суурь судалгааны удирдагч, АШУ-ы доктор, профессор Д.Баасанжав)
  2. “Зонхилон тохиолдох зүрх судасны эмгэгүүдийн молекул генетикийн судалгаа” (суурь судалгааны удирдагч, академич, профессор АШУ-ы Н.Баасанжав)

2012-2014 он

  1. “Манай оронд зонхилон тохиолдох элэг, улаан хоолойн хорт хавдрыг ялган оношлох, элэгний анхдагч өмөнгийн мэс заслын эмчилгээний үр дүнг нэмэгдүүлэх шинэлэг аргуудыг практикт нэвтрүүлэх” (төслийн удирдагч, АУ-ы доктор Д.Авирмэд)

2015-2016 он

  1.  “Тархины ишемийн харвалтын клиник эпидемиологийн шинж байдал, онцлог: эмнэлзүйн дэд хэв шинжүүд, эрсдэлт хүчин зүйлс, эмгэг жам, эмчилгээний орчин үеийн зарчим” (Шинжлэх ухаан технологийн төсөл, удирдагч АШУ-ны доктор, профессор Б.Мөнхбат)
  2. “Зүрхний ишеми өвчний үеийн өөх тосны өөрчлөлт (дислипопротеидеми) ба бусад эрсдэлт хүчин зүйлсийн тархалтын судалгаа” (Шинжлэх ухаан технологийн төсөл, удирдагч АУ-ны доктор Б.Содгэрэл)
  3. “Монгол хүн амын дунд булчин хатангирших хажуугийн хатуурал өвчний өвчлөл, тархалт, нас баралт, шалтгаан хүчин зүйл, молекул-генетикийн зарим шинж байдал” (Суурь судалгааны төсөл, удирдагч АУ-ны доктор Я.Эрдэнэчимэг)
  4. “Зүрхний  нээлттэй мэс засал ба үрэвсэл: Системийн үрэвслийн хариу урвалыг бууруулах асуудалд” (Суурь судалгааны төсөл, удирдагч Академич, АШУ-ны доктор, профессор Н.Баасанжав)
  5. “Хепатитын B, Дельта вирүсийн хавсарсан халдвар ба HLA полиморф хэлбэршил” (Азийн хөгжлийн банкны санхүүжилттэй төсөл, судалгааны удирдагч: АШУ-ны доктор, профессор Б.Мөнхбат)
  6. “Монгол орны зарим амьтан ургамлын гаралтай олон ханаагүй тосны хүчил агуулсан өөх тост түүхий эдийн үсний ургалтанд нөлөөлөх нөлөөлөл” (Докторын дараах судалгааны төсөл, АУ-ны доктор С.Мөнхбаяр)

2017-2020 он

  1.  “Улаан хоолой, ходоодны хорт хавдрын тархалт, түүнд нөлөөлж буй эрсдэлт хүчин зүйлийн судалгаа” (Шинжлэх ухаан технологийн төсөл, удирдагч АУ-ны доктор, дэд профессор Л.Тулгаа)
  2. “Ходоодны хожуу үеийн хорт хавдрын эрсдэлт хүчин зүйлсийн судалгаа” (Суурь судалгааны төсөл, удирдагч: АШУ-ны доктор, профессор Б.Мөнхбат)
  3. “Монгол хүний ийлдсэнд пепсиногенийг тодорхойлж, ходоодны хавдрыг эрт үед илрүүлэх нь” (Суурь судалгааны төсөл, удирдагч: АУ-доктор, дэд профессор П.Эрхэмбулган)
  4.  “Д аминдэмийн дутагдлаас сэргийлэх амьтан, ургамлын гаралтай тосон түрхлэгийг үйлдвэрлэлд нэвтрүүлэх туршилт судалгаа”  (сэдэвт суурь судалгааны төслийн удирдагч: АШУ-ны доктор, профессор Б.Мөнхбат)
  5.   “Хавдрын эсийн идэвхжлийн өдөөх PM2.5 тоосонцрын нөлөөг эдийн маркер ашиглан судалсан дүн” (сэдэвт суурь судалгааны төслийн удирдагч: АУХ-н захирал АУ-доктор, дэд профессор П.Эрхэмбулган)